Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕ04 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

 

          Θεσσαλονίκη, 10.10.18

Αριθμ. Πρωτ. 16491

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΡΓΟ ΠΕ04 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 54636, Τ: 003 2310 240002, Τ+F: 003 2310 281567, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πακέτο Εργασίας ΠΕ04 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ του έργου INSPIRE PROJECT 2018 που είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 5002287.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Inspire Project αποτελεί τη νέα έκδοση του πρότερου “Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης” το οποίο διοργανώθηκε για τρία συναπτά έτη (2012-2014) από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προκειμένου να προωθήσει τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής και προβολής του καλλιτεχνικού έργου μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Για το 2017 και μέχρι το 2019, η νέα διοργάνωση, με τίτλο Inspire Project”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         απευθύνεται και πάλι σε νέους καλλιτέχνες και κοινό, ενώ στοχεύει επιπλέον και στην επιβράβευση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εργασίας εισάγοντας το θεσμό του “Βραβείου Inspire”, το οποίο αποδίδεται σε έναν/μία καλλιτέχνη του οποίου/της οποίας η δουλειά, που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο εργαστηρίου ή residency ανά τον κόσμο, διακρίνεται για τη σύλληψη και την πρωτοτυπία της.

Το “Inspire Project 2018” αποτελεί τη δεύτερη (2η) διοργάνωση της νέας έκδοσης του προηγούμενου Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το “Βραβείο Inspire” θα απονεμηθεί για δεύτερη φορά τον Οκτώβριο του 2018 σε καλλιτέχνη ο οποίος θα προέρχεται από μία εκ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Συνολικά, η πράξη «Inspire Project» υλοποιείται σύμφωνα με διαδικασίες σύμβασης.

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 3. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ. 265/Α/23,12,2014)
 4. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
 5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
 6. Την με αριθμό 6900/10.10.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς ένταξη της πράξης «INSPIRE PROJECT» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002287
 7. Την με αριθμό πρωτ. 157798/774, 3.5.2017  Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 008/1
 8. Την με αριθμ. 201/10.08.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΠΕ4_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης εννέα χιλιάδων (9.000€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, απευθύνει πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την ανάθεση του έργου  ΠΕ04 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ του έργου INSPIRE PROJECT 2018 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. H δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα ανοιχτή πρόσκληση αφορά στη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης ΠΕ4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου INSPIRE PROJECT 2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με κωδικό MIS 5002287.

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι για 20 νέους καλλιτέχνες του Inspire Project 2018 θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως τις 06 Δεκεμβρίου 2018.  Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των εργαστηρίων και τα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, στις 07 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019. Το εργαστήριο και οι εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Το αντικείμενο του πακέτου εργασίας ΠΕ4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ χωρίζεται ανά τμήμα σε:

ΠΕ4Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Η.Π.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕ4Β  -ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Η.Π.Α.)

και περιγράφεται ως εξής:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

 

ΠΕ4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΕ 4 Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεταφορά και ασφάλιση των 28 έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη (φωτογραφίες εκτυπωμένες σε dibond, χωρίς κορνίζα και γυαλί) από το Κολοράντο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη.

Τα έργα βρίσκονται τοποθετημένα σε τέσσερα (4) ξυλοκιβώτια συνολικού βάρους 278 kg και διαστάσεων:

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 99 x 46 x 84 cm

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 213 x 25 x 112 cm

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 236 x 28 x 127 cm

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 180 x 28 x117 cm

και πρόκειται να μεταφερθούν μέσα σε αυτά.

 

 

 

 

 

12.11.18 – 26.11.18

ΠΕ 4 Β – ΕΞΑΓΩΓΗ Μεταφορά και ασφάλιση των 28 έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη (φωτογραφίες εκτυπωμένες σε dibond, χωρίς κορνίζα και γυαλί) από τη Θεσσαλονίκη στο Κολοράντο των Η.Π.Α.

Τα έργα βρίσκονται τοποθετημένα σε τέσσερα (4) ξυλοκιβώτια συνολικού βάρους 278 kg και διαστάσεων:

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 99 x 46 x 84 cm

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 213 x 25 x 112 cm

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 236 x 28 x 127 cm

Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 180 x 28 x117 cm

και πρόκειται να μεταφερθούν μέσα σε αυτά.

 

 

 

 

28.02.19 – 29.03.19

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γ.1. Το τμήμα ΠΕ4Α-ΕΙΣΑΓΩΓΗ αφορά στις εξής διαδικασίες:

 1. Παραλαβή των έργων από την διεύθυνση στο  Colorado
 2. Άνοιγμα των ξυλοκιβωτίων στα οποία είναι αποθηκευμένα τα έργα και τα οποία ανήκουν στον καλλιτέχνη, condition report, επανατοποθέτηση των έργων στα ξυλοκιβώτια.
 3. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
 4. Εκτελωνισμός
 5. Αεροπορικός ναύλος  Denver – Αθήνα
 6. Εκτελωνισμός στην Αθήνα
 7. Έξοδα αεροπορικής
 8. Μεταφορά στην Θεσσαλονίκη
 9. Παράδοση στο ΜΜΣΤ

Γ.2. Το τμήμα ΠΕ4Β -EΞΑΓΩΓΗ αφορά στις εξής διαδικασίες:

 1. Τοποθέτηση των έργων στα ξυλοκιβώτια και παραλαβή τους από το ΜΜΣΤ
 2. Μεταφορά τους στην Αθήνα
 3. Παράδοση στο αεροδρόμιο
 4. Εκτελωνισμός
 5. Έξοδα αεροπορικής
 6. Αεροπορικός ναύλος έως το Denver
 7. Εκτελωνισμός στις ΗΠΑ
 8. US Customs bond (φόρος στις ΗΠΑ για την δηλωθείσα αξία)
 9. Παράδοση στο αρχικό σημείο παραλαβής στοπ Colorado και αποσυσκευασία

Γ.3. Τα έργα που πρόκειται να μεταφερθούν αφορούν σε 28 φωτογραφίες εκτυπωμένες σε dibond χωρίς κορνίζα και γυαλί.

Γ.4. Οι διαστάσεις των έργων αφορούν τις εξής τρεις κατηγορίες:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 έργα 64  x 84 cm
3 έργα 91,4 x 193 cm
8 έργα 111,8 cm x 167,5 cm (ή μικρότερη του 167,5)

 

Γ.5. Τα έργα βρίσκονται ήδη συσκευασμένα σε 4 ξυλοκιβώτια συνολικού βάρους 278 kg και οι διαστάσεις τους περιγράφονται ως εξής:

 1. Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 99 x 46 x 84 cm
 2. Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 213 x 25 x 112 cm
 3. Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 236 x 28 x 127 cm
 4. Ένα (1) ξυλοκιβώτιο 180 x 28 x117 cm

Γ.6. Ο ανάδοχος αφού παραλάβει τη σχετική λίστα με τα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα παραλαβής στο Κολοράντο, αναλαμβάνει να έρθει σε άμεση επικοινωνία με γραφείο μεταφορών των Η.Π.Α. για τη διεκπεραίωση  του έργου.

Γ.7. Συνολικά, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την παραπάνω διαδικασία με υπευθυνότητα και γνώση του αντικειμένου.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών για το Έργο ΠΕ04 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ του INSPIRE PROJECT 2018 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών που έχουν την έδρα τους:

α. στην Ελλάδα

β. σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. σε άλλο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

δ. σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης τομέα.

Δ.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών μεταφορά σε παρόμοιες διοργανώσεις και εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας.

Δ.2. Το προσωπικό του αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον  αγγλικά.

Δ.3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης – ανάθεσης της Σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Δ.4. Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Δ.5. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, για την ίδια κατηγορία ενέργειας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από την αξιολόγηση της ίδιας κατηγορίας ενέργειας και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως διάρκεια υλοποίησης του υποέργου ΠΕ04 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ του Inspire Project 2018, ορίζεται το διάστημα από την 12η Νοεμβρίου 2018 έως την 29η Μαρτίου του 2019.

 

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στ.1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του πακέτου εργασίας ΠΕ4 Μεταφορά-Ασφάλιση Έργων του Inspire Project 2018.

Στ.2. Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και προσκομίζουν μία υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου ότι πρόκειται να ανταποκριθεί στα ζητούμενα.

Στ.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες πρόταση για χρονικό διάστημα εκατόν σαράντα (140) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης του έργου. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται.

Στ.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Στ.5. Επιπλέον εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Στ.6. H αποπληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Ζ.1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ζ.2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή αναλυτικό προφίλ του φορέα (για τα νομικά πρόσωπα) από τα οποία να προκύπτει η προηγούμενη εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Ζ.3. Οικονομική προσφορά. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

H.1. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.mmca.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

H.2. Η κατάθεση των προσφορών, υποχρεωτικά διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mmcart@mmca.org.gr ή ιδιοχείρως κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στη γραμματεία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154, 54636, (εντός ΔΕΘ-Helexpo).

H.3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το πακέτο εργασίας Υποέργου ΠΕ04 ΜΕΤΑΦΟΡΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ του Inspire Project 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάσει της τιμής, είναι η 1η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

H.4. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά τις 01.11.2018 και ώρα 14:00 θεωρούνται αυτοδικαίως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Κατερίνα Σύρογλου.

 

 

 

Η Πρόεδρος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ

Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σύμβαση Μεταφοράς & Ασφάλισης Έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη

 

 Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ     ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  ΣΥΝΟΛΟ
 

 

 

 

1

 

Π4.Α. Μεταφορά και ασφάλιση των 28 έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη (φωτογραφίες εκτυπωμένες σε dibond, χωρίς κορνίζα και γυαλί) συσκευασμένων σε τέσσερα (4) ξυλοκιβώτια συνολικού βάρους 278 kg από το Κολοράντο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη,

1 99 x 46 x 84 cm    
1 213 Χ 25 Χ 112 cm  
1 236 x 28 x 127 cm  
1 180 x 28 x117 cm  
 

 

2

 

Π4.Β. Μεταφορά και ασφάλιση των 28 έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη (φωτογραφίες εκτυπωμένες σε dibond, χωρίς κορνίζα και γυαλί), συσκευασμένων σε τέσσερα (4) ξυλοκιβώτια συνολικού βάρους 278 kg από τη Θεσσαλονίκη στο Κολοράντο των Η.Π.Α.

1 99 x 46 x 84 cm    
1 213 Χ 25 Χ 112 cm  
1 236 x 28 x 127 cm  
1 180 x 28 x117 cm  
 

                                                                                                    ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

                                                                                                  ΦΠΑ %

 

                                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης  ενδιαφέροντος και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

 

Για τον προσφέροντα

 

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)