Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕ03 «ΕΣΤΙΑΣΗ» ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 12.10.18

Αριθμ. Πρωτ. 16495

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΕ03 «ΕΣΤΙΑΣΗ» ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 54636, Τ: 0030 2310240002, Τ+F: 0030 2310281567, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πακέτο Εργασίας ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ του έργου INSPIRE PROJECT  που είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 5002287.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Inspire Project αποτελεί τη νέα έκδοση του πρότερου “Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης” το οποίο διοργανώθηκε για τρία συναπτά έτη (2012-2014) από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προκειμένου να προωθήσει τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής και προβολής του καλλιτεχνικού έργου μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Για το 2017 και μέχρι το 2019, η νέα διοργάνωση, με τίτλο Inspire Project”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          απευθύνεται και πάλι σε νέους καλλιτέχνες και κοινό, ενώ στοχεύει επιπλέον και στην επιβράβευση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εργασίας εισάγοντας το θεσμό του “Βραβείου Inspire”, το οποίο αποδίδεται σε έναν/μία καλλιτέχνη του οποίου/της οποίας η δουλειά, που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο εργαστηρίου ή residency ανά τον κόσμο, διακρίνεται για τη σύλληψη και την πρωτοτυπία της.

Το “Inspire Project 2018” αποτελεί τη δεύτερη (2η) διοργάνωση της νέας έκδοσης του προηγούμενου Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το “Βραβείο Inspire” θα απονεμηθεί για δεύτερη φορά τον Οκτώβριο του 2018 σε καλλιτέχνη ο οποίος θα προέρχεται από μία εκ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Συνολικά, η πράξη «Inspire Project» υλοποιείται σύμφωνα με διαδικασίες σύμβασης.

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 3. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ. 265/Α/23,12,2014)
 4. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
 5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
 6. Την με αριθμό 6900/10.10.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς ένταξη της πράξης «INSPIRE PROJECT» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002287
 7. Την με αριθμό πρωτ. 157798/774, 3.5.2017  Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 0081
 8. Την με αριθμ. 201/10.08.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€).

το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, απευθύνει πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την ανάθεση του Έργου «ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ» για την πράξη Inspire Project 2018 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. H δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα ανοιχτή πρόσκληση αφορά στη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης «ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ» για την υλοποίηση του έργου «Inspire – Project 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία», με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  και με κωδικό MIS 5002287.

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι για 20 νέους καλλιτέχνες του Inspire Project 2018 θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως τις 06 Δεκεμβρίου 2018.  Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των εργαστηρίων και τα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου στις 07 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019.

Κατά το διάστημα της υλοποίησης της έκθεσης πρόκειται να απονεμηθεί και βραβείο Inspire για το Inspire Project 2018.

Το εργαστήριο, οι εκθέσεις και η βράβευση πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου πακέτου εργασίας είναι η σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση  της δράσης «ΠΕ3 ΕΣΤΙΑΣΗ» για την υλοποίηση του έργου Inspire Project 2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Κεντρική Μακεδονία», με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  και με κωδικό MIS 5002287.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος αναφέρεται σε Υπηρεσίες Εστίασης σε δράσεις ως ακολούθως:

ΠΕ03.1. Ένα (1) πρωινό και ένα (1) γεύμα σίτισης ημερησίως για τους 20 συμμετέχοντες καλλιτέχνες & το εμπλεκόμενο προσωπικό του μουσείου (10 άτομα) κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού εργαστηρίου για επτά (7) ημέρες.

ΠΕ03.2. Ένας (1) μπουφές κατά τα εγκαίνια κεντρικής έκθεσης του Inspire Project 2018 για 200 άτομα.

 

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΕ3.1 ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

τα οποία θα προσφέρονται καθημερινά για 7 ημέρες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων (30.11.2018-06.12.2018) για 30 άτομα.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΔΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕ3.1.α. 10.00π.μ.

Πρωινός μπουφές που θα περιλαμβάνει καφέ (φίλτρου), χυμό, τσάι (2 εναλλακτικές γεύσεις) και εμφιαλωμένο νερό καθώς και βουτήματα, κέικ  ή άλλα αρτύματα.

        30

 

               7 Από 30.11.2018 έως  06.12.2018
ΠΕ3.1.β. 14.00μ.μ.

Μεσημεριανό σε μερίδες, με δύο επιλογές κατά ημέρα, σαλάτα και μαχαιροπήρουνα.

Συνοδευτικά  προς τα παραπάνω γεύματα, θα προσφέρονται:

1.Χυμός

2.Αναψυκτικά

3.Εμφιαλωμένο νερό

         30                7 Από 30.11.2018 έως  06.12.2018
ΠΕ.3.2 CATERING/ΜΠΟΥΦΕΣ KATA TA ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018 στις 07.12 2018 και ώρα 20.00 μ.μ. για 200 άτομα
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΜΕΡΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Μπουφές:

 1. Κριτσίνια
 2. Τυριά
 3. Πίτες διάφορες
 4. Τσιπς πατάτας ή καλαμποκιού
 5. Φρούτα Εποχής

Αφεψήματα:

1.  Χυμός

2.  Αναψυκτικά (2 είδη)

3.  Εμφιαλωμένο νερό

 

 

 

       200

 

 

 

            1

 

 

           

   07.12.2018       

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ.1. Μετά την ανάθεση του έργου ο Ανάδοχος θα έρθει σε επαφή με το προσωπικό του μουσείου για να καθοριστούν λειτουργικές παράμετροι που αφορούν τους  χώρους, αλλά και τη σειρά με την οποία θα προσφερθούν τα συμφωνηθέντα γεύματα σε συμφωνημένη ώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υλοποίησης του Inspire Project 2018.

Δ.2. Το πρωινό θα πρέπει να προσφέρεται στις 10:00 το πρωί ενώ το μεσημεριανό γεύμα  στις 14:00 το μεσημέρι.

Δ.3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει έγκαιρα τα γεύματα στους  χώρους στους οποίους προβλέπεται να γευματίζουν οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου, ο προσκεκλημένος καλλιτέχνης, ο βοηθός του και το προσωπικό του μουσείου που εμπλέκεται στο έργο.

Δ.4. Κάθε γεύμα θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο εναλλακτικά εδέσματα για χορτοφαγική και μη χορτοφαγική δίαιτα.

 

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών για το Έργο ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ του Inspire Project 2018 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών που έχουν την έδρα τους:

α. στην Ελλάδα

β. σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. σε άλλο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

δ. σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης τομέα.

Επίσης ισχύουν τα εξής:

E.1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης – ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

E.2. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

E.3. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, για την ίδια κατηγορία ενέργειας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από την αξιολόγηση της ίδιας κατηγορίας ενέργειας και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

 

Στ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως διάρκεια υλοποίησης του υποέργου ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ του Inspire Project 2018, ορίζεται το διάστημα από την 30η Νοεμβρίου 2018 έως την 7η Δεκεμβρίου του 2019.

 

Ζ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ζ.1. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων του πακέτου εργασίας ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ του Inspire Project 2018.

Ζ.2. Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και προσκομίζουν μία υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου ότι πρόκειται να ανταποκριθεί στα ζητούμενα.

Ζ.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες πρόταση για χρονικό διάστημα εκατόν σαράντα (140) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης του έργου. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ζ.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Ζ.5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.Ζ.6. H αποπληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ζ.7. Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος.

 

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι

Η.1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η.2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή αναλυτικό προφίλ του φορέα (για τα νομικά πρόσωπα) από τα οποία να προκύπτει η προηγούμενη εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Η.3. Οικονομική προσφορά. Στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

Θ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θ.1.  Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.mmca.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Θ.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει με ευκρίνεια τις ενδείξεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΕ3_ΕΣΤΙΑΣΗ»

INSPIRE PROJECT 2018

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 09.11.2017, ΩΡΑ 14.00

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Θ.3. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.

Θ.4. Η κατάθεση των προσφορών, υποχρεωτικά διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα γίνεται ιδιοχείρως κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00, μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στη γραμματεία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154, 54636, (εντός ΔΕΘ-Helexpo).

Θ.5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το πακέτο εργασίας Υποέργου ΠΕ03 ΕΣΤΙΑΣΗ» του Inspire Project 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάσει της τιμής, είναι η 9η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Θ.6. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά τις 09-11-2018 και ώρα 14:00 θεωρούνται αυτοδικαίως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Κατερίνα Σύρογλου.

 

 

Η Πρόεδρος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ

Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP & ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΟΥΦΕ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Σύμβαση Σίτισης των νέων καλλιτεχνών & του εμπλεκόμενου προσωπικού(σύνολο 30 άτομα)  κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου INSPIRE 2018 & Catering/Μπουφές στα εγκαίνια της έκθεσης για 200 άτομα.

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ
  ΠΕ3.1. ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1 ΠΕ3.1.α. Σίτιση των νέων καλλιτεχνών & του εμπλεκόμενου προσωπικού, (στο σύνολο 30 άτομα), κατά τη διάρκεια τoυ εργαστηρίου INSPIRE 2018 με έναν

πρωινός μπουφές που θα περιλαμβάνει:

καφέ (φίλτρου), χυμό, τσάι (2 εναλλακτικές γεύσεις) και εμφιαλωμένο νερό καθώς και βουτήματα, κέικ  ή άλλα αρτύματα.

 

 

210

(30 μερίδες x 7 ημέρες)

   
2 ΠΕ3.1.β. Σίτιση των νέων καλλιτεχνών & του εμπλεκόμενου προσωπικού, (στο σύνολο 30 άτομα), κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου INSPIRE 2018 με μεσημεριανό σε μερίδες, με δύο επιλογές κατά ημέρα, σαλάτα και μαχαιροπήρουνα.

Συνοδευτικά  προς τα παραπάνω γεύματα, θα προσφέρονται:

1.Χυμός

2.Αναψυκτικά

3.Εμφιαλωμένο νερό

 

 

 

 

210

(30 μερίδες x 7 ημέρες)

   
  ΠΕ3.2. ΜΠΟΥΦΕΣ KATA TA ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018
3 Catering/Μπουφές για 200 άτομα στα εγκαίνια της έκθεσης του Inspire Project 2018 με τα εξής βρώσιμα είδη:

Κριτσίνια

Τυριά

Πίτες διάφορες

Τσιπς πατάτας ή καλαμποκιού

Φρούτα Εποχής

Kαι τα εξής αφεψήματα:

Χυμός

Αναψυκτικά (2 είδη)

Εμφιαλωμένο νερό

 

 

 

 

1

   
                                                                                                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ
                                                                                                        ΦΠΑ 24 %
                                                                                            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

 

Για τον προσφέροντα

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)