Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕ10 «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ» ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

              Θεσσαλονίκη, 12/10/2018

Αρ.Πρωτ.:16497

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΕ10 «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ»

ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 54636, Τ: 0030 2310240002, Τ+F: 0030 2310281567, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πακέτο Εργασίας ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ του έργου INSPIRE PROJECT  που είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 5002287. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Inspire Project αποτελεί τη νέα έκδοση του πρότερου “Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης” το οποίο διοργανώθηκε για τρία συναπτά έτη (2012-2014) από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προκειμένου να προωθήσει τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής και προβολής του καλλιτεχνικού έργου μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Για το 2017 και μέχρι το 2019, η νέα διοργάνωση, με τίτλο Inspire Project”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          απευθύνεται και πάλι σε νέους καλλιτέχνες και κοινό, ενώ στοχεύει επιπλέον και στην επιβράβευση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εργασίας εισάγοντας το θεσμό του “Βραβείου Inspire”, το οποίο αποδίδεται σε έναν/μία καλλιτέχνη του οποίου/της οποίας η δουλειά, που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο εργαστηρίου ή residency ανά τον κόσμο, διακρίνεται για τη σύλληψη και την πρωτοτυπία της.

Το “Inspire Project 2018” αποτελεί τη δεύτερη (2η) διοργάνωση της νέας έκδοσης του προηγούμενου Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το “Βραβείο Inspire” θα απονεμηθεί για δεύτερη φορά σε καλλιτέχνη ο οποίος θα προέρχεται από μία εκ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Συνολικά, η πράξη «Inspire Project» υλοποιείται σύμφωνα με διαδικασίες σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 3. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ. 265/Α/23,12,2014)
 4. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
 5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
 6. Την με αριθμό 6900/10.10.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς ένταξη της πράξης «INSPIRE PROJECT» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002287
 7. Την με αριθμό πρωτ. 157798/774, 3.5.2017  Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 0081
 8. Την με αριθμ. 201/10.08.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500€).

το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, απευθύνει πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την ανάθεση του Έργου «ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ» για την πράξη Inspire Project 2018 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. H δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα ανοιχτή πρόσκληση αφορά στη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης «ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ» για την υλοποίηση του έργου «Inspire – Project 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία», με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  και με κωδικό MIS 5002287.

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι για 20 νέους καλλιτέχνες του Inspire Project 2018 θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως τις 06 Δεκεμβρίου 2018.  Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των εργαστηρίων και τα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου στις 07 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019.

Kατά το διάστημα της υλοποίησης της έκθεσης πρόκειται να απονεμηθεί και βραβείο Inspire για το Inspire Project 2018.

Το εργαστήριο, οι εκθέσεις και η βράβευση πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η υλοποίηση του Inspire Project 2018 θα δημιουργήσει θεματικές συνδέσεις και συσχετισμούς με τη μεγάλη περιοδική έκθεση-αφιέρωμα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον πρώτο δωρητή του ΜΜΣΤ, ευεργέτη-μαικήνα του Αλέξανδρο Ιόλα, η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη το διάστημα υλοποίησης του Inspire Project 2018.

Το αντικείμενο του πακέτου εργασίας ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ χωρίζεται ανά τμήμα σε:

ΠΕ10.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ: Αφορά στη μετάφραση των κειμένων για τον κατάλογο του Inspire Project 2018 καθώς και το υποτιτλισμό του video της δράσης. Ειδικότερα το τμήμα ΠΕ10.1 επιμερίζεται σε:

         ΠΕ10.1. α.  Μετάφραση των κειμένων του κεντρικού καταλόγου της δράσης ο οποίος θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) βασικές ενότητες:

 1. Εισαγωγικό/α κείμενα
 2. Κείμενο/α σχετικά με το εργαστήριο Νέων Καλλιτεχνών
 3. Kείμενο/α σχετικά για την Κεντρική Έκθεση με έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη και των έργων των Νέων Καλλιτεχνών
 4. Κείμενo/α σχετικά για το Βραβείο Inspire 2018

         ΠΕ10.1.β. Υποτιτλισμός από ελληνικά σε αγγλικά και από αγγλικά σε ελληνικά  του τελικού καταγραφικού video της δράσης Inspire Project 2018 διάρκειας 20-30 λεπτών.

ΠΕ10.2. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αφορά τη διερμηνεία των χαιρετισμών και των ομιλιών του προσκεκλημένου και του βραβευμένου καλλιτέχνη από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά κατά την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire Project καθώς και κατά την ημέρα της βράβευσης του καλλιτέχνη στον οποίο θα απονεμηθεί το Βραβείο Ιnspire 2018.

Ειδικότερα το τμήμα ΠΕ10.2.  επιμερίζεται σε:

         ΠΕ10.2. α. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά κατά την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire Project 2018 (07.12.2018).

         ΠΕ10.2. β. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά κατά την ημέρα της βράβευσης του επιλεγμένου καλλιτέχνη στον οποίο θα απονεμηθεί το Βραβείο Ιnspire  2018 (Δεκέμβριος-Φεβρουάριος 2018).

 

Γ. ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕ10.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Τμήμα Αντικείμενο Χρόνος Υλοποίησης
ΠΕ10.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  
ΠΕ10.1.α. Μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά των κειμένων του έντυπου καταλόγου της δράσης Inspire Project 2018 ο οποίος θα απαρτίζεται από τέσσερις (4) βασικές ενότητες:

 1. Εισαγωγικό/α κείμενα
 2. Κείμενο/α σχετικά με το εργαστήριο Νέων Καλλιτεχνών
 3. Kείμενο/α σχετικά για την Κεντρική Έκθεση με έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη και των έργων των Νέων Καλλιτεχνών
 4. Κείμενo/α σχετικά για το Βραβείο Inspire 2018

Το σύνολο των κειμένων δε θα υπερβαίνει τις 10.000 λέξεις.

 

 

07.12.2018 – 28.02.2018

ΠΕ10.1.β. Υποτιτλισμός από ελληνικά σε αγγλικά και από αγγλικά σε ελληνικά του τελικού καταγραφικού βίντεο δράσης Inspire 2018 διάρκειας 20-30 λεπτών. 07.12.2018 – 28.02.2018
ΠΕ10.2. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ  
ΠΕ10.2.α.

 

Διερμηνεία από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά των χαιρετισμών που θα απευθύνουν οι συντελεστές του μουσείου & και της ομιλίας του προσκεκλημένου καλλιτέχνη κατά την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire Project 2018.  

07.12.2018

ΠΕ10.2.β. Διερμηνεία από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά των χαιρετισμών που θα απευθύνουν οι συντελεστές του μουσείου & και της ομιλίας του καλλιτέχνη που θα επιλεγεί για να βραβευτεί με το βραβείο Inspire 2018 κατά την ημέρα της απονομής του.  

07.12.2018 – 28.02.2018

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ.1. Μετά την ανάθεση ο ανάδοχος θα έρθει σε επαφή με το προσωπικό του μουσείου για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με το είδος του έργου.

Δ.2. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα κείμενα που θα μεταφραστούν στην αγγλική για τις ανάγκες του καταλόγου καθώς και τον υποτιτλισμό του video της δράσης.

 

Ε.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών για το Έργο ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ του Inspire Project 2018 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών που έχουν την έδρα τους:

α. στην Ελλάδα

β. σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. σε άλλο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

δ. σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης τομέα.

Ε.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην υλοποίηση παρόμοιου κύκλου εργασιών αντίστοιχης οικονομικής κλίμακας, καθώς και ειδικότερα στη μετάφραση κειμένων εικαστικού ενδιαφέροντος.

Ε.2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης – ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ε.3. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ε.4. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, για την ίδια κατηγορία ενέργειας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από την αξιολόγηση της ίδιας κατηγορίας ενέργειας και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

 

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως διάρκεια υλοποίησης του υποέργου ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ του Inspire Project 2018, ορίζεται το διάστημα από την 30η Νοεμβρίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου του 2019.

 

Ζ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ζ.1. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα τμήμα ή για το σύνολο των τμημάτων του πακέτου εργασίας ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ του Inspire Project 2018.

Ζ.2. Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει υπεργολαβικά οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και προσκομίζουν μία υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου ότι πρόκειται να ανταποκριθεί στα ζητούμενα.

Ζ.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες πρόταση για χρονικό διάστημα εκατόν σαράντα (140) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης του έργου. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται.

Ζ.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Ζ.5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ζ.6. H αποπληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ζ.7. Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος.

 

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Η.1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η.2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή αναλυτικό προφίλ του φορέα (για τα νομικά πρόσωπα) από τα οποία να προκύπτει η προηγούμενη εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Η.3. Οικονομική προσφορά. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

Θ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θ.1.  Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.mmca.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Θ.2. Η κατάθεση των προσφορών, υποχρεωτικά διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mmcart@mmca.org.gr ή ιδιοχείρως κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00, μέχρι την 9η Νοεμβρίου  2018, και ώρα 14:00 στη γραμματεία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154, 54636, (εντός ΔΕΘ-Helexpo).

Θ.3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το πακέτο εργασίας Υποέργου «ΠΕ10 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ» του Inspire Project 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάσει της τιμής, είναι η 9η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Θ.4. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά τις 09-11-2018 και ώρα 14:00 θεωρούνται αυτοδικαίως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Κατερίνα Σύρογλου.

 

 

Η Πρόεδρος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ

Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΤΜΗΜΑ ΠΕ10.1.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  «ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

ΠΕ10. 1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

A/A ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(κατ’ αποκοπή)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ
 

 

 

 

 

 

 

1

ΠΕ10.1.α. Μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά των κειμένων του έντυπου καταλόγου της δράσης Inspire Project 2018 ο οποίος θα περιλαμβάνει  τις εξής τέσσερις (4) βασικές ενότητες:

 1. Εισαγωγικό/α κείμενα
 2. Κείμενο/α σχετικά με το εργαστήριο Νέων Καλλιτεχνών
 3. Kείμενο/α σχετικά για την Κεντρική Έκθεση με έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη και των έργων των Νέων Καλλιτεχνών
 4. Κείμενo/α σχετικά για το Βραβείο Inspire 2018

Το σύνολο των κειμένων δε θα υπερβαίνει τις 10.000 λέξεις.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

ΠΕ10.1.β.

 

 

Υποτιτλισμός από ελληνικά σε αγγλικά και από αγγλικά σε ελληνικά του τελικού καταγραφικού βίντεο δράσης Inspire Project 2018 διάρκειας 20-30 λεπτών.  

1

                                                                                                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ
                                                                                                        ΦΠΑ %
                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης  ενδιαφέροντος και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

 

Για τον προσφέροντα

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΤΜΗΜΑ ΠΕ10.2.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  «ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

 

ΠΕ10. 2. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

A/A ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(κατ’ αποκοπή)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ
 

1

 

ΠΕ10.2.α.

Διερμηνεία από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά των χαιρετισμών που θα απευθύνουν οι συντελεστές του μουσείου & και της ομιλίας του προσκεκλημένου καλλιτέχνη κατά την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire Project 2018.  

1

 

 

 

 

 

2

 

 ΠΕ10.2.β.

Διερμηνεία από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά των χαιρετισμών που θα απευθύνουν οι συντελεστές του μουσείου & και της ομιλίας του καλλιτέχνη που θα επιλεγεί για να βραβευτεί με το βραβείο Inspire 2018 κατά την ημέρα της απονομής του.  

1

                                                                                                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ
                                                                                                        ΦΠΑ %
                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης  ενδιαφέροντος και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

Για τον προσφέροντα

 

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)