Μενού Κλείσιμο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «ΠΕ8 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INSPIRE PROJECT »

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες

«ΠΕ8 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ »

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INSPIRE PROJECT 2018»

 

diagonismos_Inspire_2018_pe08_Grafistika_Ypiresies_Dimosiotitas

diagonismos_Inspire_2018_pe08_Grafistika_Ypiresies_Dimosiotitas

 

Διευκρινίσεις του με Αρ. Πρωτ. 16527 συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «ΠΕ8 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «INSPIRE PROJECT 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και τον άξονα προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» κωδικός προτεραιότητας 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και κωδικό MIS 5002287 (ΕΣΠΑ 2014-2020):

Με το παρόν ενημερώνουμε τους υποψηφίους – ενδιαφερόμενους για τις παρακάτω διευκρινήσεις:

Στο άρθρο 2.1.5. το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται συγκεκριμένα στο ποσό των εκατόν ενενήντα τρία ευρώ (193 €).

Για τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω έντυπο:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -ΤΕΥΔ

Η Πρόεδρος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ

Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ