Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕ09 « ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

 

Θεσσαλονίκη, 10.10.18

Αριθμ. Πρωτ. 16496

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΕ09 « ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΟΥ

INSPIRE PROJECT 2018

 

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 54636, Τ: 0030 2310240002, Τ+F: 0030 2310281567, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πακέτο Εργασίας ΠΕ09 BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του έργου INSPIRE PROJECT  που είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κωδικό MIS 5002287. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Inspire Project αποτελεί τη νέα έκδοση του πρότερου “Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης” το οποίο διοργανώθηκε για τρία συναπτά έτη (2012-2014) από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προκειμένου να προωθήσει τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής και προβολής του καλλιτεχνικού έργου μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Για το 2017 και μέχρι το 2019, η νέα διοργάνωση, με τίτλο Inspire Project”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          απευθύνεται και πάλι σε νέους καλλιτέχνες και κοινό, ενώ στοχεύει επιπλέον και στην επιβράβευση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εργασίας εισάγοντας το θεσμό του “Βραβείου Inspire”, το οποίο αποδίδεται σε έναν/μία καλλιτέχνη του οποίου/της οποίας η δουλειά, που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο εργαστηρίου ή residency ανά τον κόσμο, διακρίνεται για τη σύλληψη και την πρωτοτυπία της.

Το “Inspire Project 2018” αποτελεί τη δεύτερη (2η) διοργάνωση της νέας εκδοχής του προηγούμενου Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το “Βραβείο Inspire” θα απονεμηθεί για δεύτερη φορά σε καλλιτέχνη ο οποίος θα προέρχεται από μία εκ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Συνολικά, η πράξη «Inspire Project» υλοποιείται σύμφωνα με διαδικασίες σύμβασης.

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  3. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ. 265/Α/23,12,2014)
  4. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
  5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
  6. Την με αριθμό 6900/10.10.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς ένταξη της πράξης «INSPIRE PROJECT» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002287
  7. Την με αριθμό πρωτ. 157798/774, 3.5.2017  Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 008/1
  8. Την με αριθμ. 201/10.08.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΠΕ09 BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€).

το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, απευθύνει πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την ανάθεση του Έργου «ΠΕ09 BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» για την πράξη Inspire Project 2018 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. H δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2000€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα ανοιχτή πρόσκληση αφορά στη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης «ΠΕ09 BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» για την υλοποίηση του έργου Inspire – Project 2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία», με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  και με κωδικό MIS 5002287.

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι για 20 νέους καλλιτέχνες του Inspire Project 2018 θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως τις 06 Δεκεμβρίου 2018.  Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των εργαστηρίων και τα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου στις 07 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019.

Kατά το διάστημα της υλοποίησης της έκθεσης πρόκειται να απονεμηθεί και το βραβείο Inspire για το Inspire Project 2018.

Το εργαστήριο, οι εκθέσεις και η βράβευση πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η υλοποίηση του «Inspire Project 2018» θα δημιουργήσει θεματικές συνδέσεις και συσχετισμούς με τη μεγάλη περιοδική έκθεση-αφιέρωμα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον πρώτο δωρητή του ΜΜΣΤ, ευεργέτη-μαικήνα του Αλέξανδρο Ιόλα, η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη το διάστημα υλοποίησης του Inspire Project 2018.

Το αντικείμενο του πακέτου εργασίας ΠΕ09 BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ αφορά την τεκμηρίωση των δράσεων του Inspire Project 2018 μέσω βίντεο και φωτογραφιών. Χωρίζεται ανά τμήμα σε:

 

Π9.1. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

Το Τμήμα Π9.1. περιλαμβάνει γενικά:

Π.9.1. Α.     Τη βιντεοσκόπηση και τεκμηρίωση όλων των δράσεων του Inspire Project 2018 και συγκεκριμένα:

Π.9.1. Α. α. Τη διεξαγωγή του εργαστηρίου στους χώρους του ΜΜΣΤ

                          Π.9.1. Α. β. Την προετοιμασία της έκθεσης νέων καλλιτεχνών κατά την 6η και 7η μέρα υλοποίησης του εργαστηρίου

                          Π.9.1. Α. γ. Τις δράσεις παραστατικού και επιτελεστικού χαρακτήρα (performance, happenings) που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Inspire Project 2018.

Π.9.1. Α. δ. Τα εγκαίνια της κεντρικής έκθεσης του Inspire Project 2018

                          Π.9.1. Α. ε. Την κεντρική έκθεση από κατ’ ελάχιστον τέσσερα διαφορετικά σημεία λήψης, τα οποία θα καταγράφουν στο σύνολό τους τις εικαστικές δημιουργίες των 20 καλλιτεχνών και τα 28 έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη.

                          Π.9.1. Α. στ’. Την εκδήλωση της απονομής βραβείου Inspire 2018

Π.9.1. Β.    Την παραγωγή ενός βίντεο διάρκειας 20 λεπτών όπου θα τεκμηριώνονται συνοπτικά όλα τα στάδια της δράσης όπως αυτά περιγράφονται στο πεδίο Π.9.1.Α.  (εργαστήριο νέων καλλιτεχνών, έκθεση εργαστηρίου, κεντρική έκθεση, εγκαίνια).

 

Π9.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

Το Τμήμα Π.9.2. περιλαμβάνει τη Φωτογράφιση όλων των δράσεων του Inspire Project και συγκεκριμένα:

                          Π.9.2. Α. Τη διεξαγωγή του εικαστικού εργαστηρίου στους χώρους του ΜΜΣΤ

                          Π.9.2. Β. Την προετοιμασία της έκθεσης νέων καλλιτεχνών κατά την 6η και 7η μέρα υλοποίησης του εργαστηρίου.

                          Π.9.2.Γ. Τις δράσεις παραστατικού και επιτελεστικού χαρακτήρα (performance, happenings) που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Inspire Project 2018

Π.9.2.Δ. Τα εγκαίνια της κεντρικής έκθεσης του Inspire Project 2018

                          Π.9.1. Ε. Την καταγραφή της κεντρική έκθεση του Inspire Project 2018

Π.9.1. Στ’. Τα πορτρέτα των 20 καλλιτεχνών και του προσκεκλημένου καλλιτέχνης μπροστά στα έργα τους

                          Π.9.2. Ζ’.  Την εκδήλωση της απονομής βραβείου Inspire 2018

 

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΕ9 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Π 9.1. ΒΙΝΤΕΟ  
Π9.1. Α

 

Βιντεοσκόπηση των δράσεων του Inspire Project 2018 και ειδικότερα:

Π.9.1. Α. α. Της διεξαγωγής του εργαστηρίου στους χώρους του ΜΜΣΤ με πλάνα διάρκειας 3 λεπτών καθημερινά από τη συμμετοχική δημιουργική διαδικασία με τον προσκεκλημένο καλλιτέχνη καθώς και με στιγμές κατ’ ελάχιστον 1 λεπτού της ατομικής δημιουργίας για κάθε έναν από τους 20 νέους καλλιτέχνες.

Π.9.1. Α. β. Της διαδικασίας προετοιμασίας της έκθεσης νέων καλλιτεχνών κατά την 6η και 7η μέρα υλοποίησης του εργαστηρίου με πλάνα κατ’ ελάχιστον διάρκειας 2 λεπτών για κάθε καλλιτέχνη.

Π.9.1. Α. γ. Ολόκληρες τις δράσεις παραστατικού και επιτελεστικού χαρακτήρα (performance, happenings) που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Inspire Project 2018 σε προγραμματισμένες στιγμές (κατ’ ελάχιστον χρόνος έκαστης δράσης: 5 λεπτά).

Π.9.1. Α. δ. : Ολόκληρες τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire 2018

Π.9.1. Α. ε. Πλάνα της κεντρικής έκθεσης από κατ’ ελάχιστον τέσσερα διαφορετικά σημεία λήψης, τα οποία θα καταγράφουν στο σύνολό τους τις εικαστικές δημιουργίες των 20 καλλιτεχνών και τα 28 έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη.

30.11.18-07.12.2018

 

 

Π.9.1. Α. στ’. Ολόκληρες τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση της απονομής βραβείου Inspire 2018 (κατ΄ελάχιστον 3 ομιλητές x 10 λεπτά έκαστος).  

ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2019

 

Π9.1.Β.

 

 

Παραγωγή βίντεο διάρκειας 20-30 λεπτών όπου κατόπιν μοντάζ και τεχνικής επεξεργασίας, θα τεκμηριώνονται συνοπτικά όλα τα στάδια υλοποίησης του Inspire Project 2018 όπως περιγράφονται αναλυτικά στο  Π.9.1. Α. ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2019
Π 9.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  
Π 9.2.Α.

 

Φωτογράφιση των δράσεων του Inspire Project 2018 και ειδικότερα:

Π.9.2. Α. Της διεξαγωγής του εικαστικού εργαστηρίου στους χώρους του ΜΜΣΤ με κατ΄ ελάχιστον 10 λήψεις ημερησίως από τη συμμετοχική δημιουργική διαδικασία με τον προσκεκλημένο καλλιτέχνη καθώς και με στιγμές της ατομικής δημιουργίας των 20 νέων καλλιτεχνών (κατ΄ελάχιστον 3-5 φωτογραφίες ημερησίως).

 

30.11.18-10.12.2018

Π.9.1. Β. Π.9.1. Β. Της διαδικασία της  προετοιμασίας της έκθεσης νέων καλλιτεχνών κατά την 6η και 7η μέρα υλοποίησης του εργαστηρίου (κατ’ ελάχιστον 5 λήψεις από τον κάθε καλλιτέχνη την κάθε μέρα) 05.12.2018 & 06.12.2018
Π.9.1. Γ. Π.9.1. Γ. Των δράσεων παραστατικού και επιτελεστικού χαρακτήρα (performance, happenings, events) που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Inspire Project 2018 σε προγραμματισμένες στιγμές. (κατ΄ελάχιστον 20 λήψεις από μία τουλάχιστον performance). 30.11.2018-07.12.2018
Π.9.2. Δ.

 

Π.9.2. Δ.

Ø  Των ομιλιών και των χαιρετισμών που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire 2018 με 3-5 λήψεις κατ’ ελάχιστον για κάθε ομιλητή.

Ø  Των χώρων της έκθεσης με το κοινό των εγκαινίων (κατ΄ελάχιστον 10 λήψεις).

Ø  Αναμνηστικών λήψεων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη με τους 20 νέους καλλιτέχνες και το εμπλεκόμενο προσωπικό σε χαρακτηριστικά σημεία του εκθεσιακού χώρου κατά την εκδήλωση των εγκαινίων (κατ’ ελάχιστον 10 λήψεις).

07.12.2018
Π.9.2. Ε. Π.9.2. Ε. Του συνόλου της έκθεσης σε οποιαδήποτε μέρα λειτουργίας από την επομένη των εγκαινίων της έκθεσης με κατ΄ελάχιστον 25 λήψεις οι οποίες θα καταγράφουν υποχρεωτικά και τα 48 έργα (δημιουργίες των 20 καλλιτεχνών & 28 έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη). 07-10 ΔΕΚ. 2018
Π.9.2. Στ’. Π.9.2. Στ’.  Των πορτρέτων των 20 νέων καλλιτεχνών μπροστά στο έργο τους από την επομένη των εγκαινίων της έκθεσης (κατ’ ελάχιστον 2 λήψεις για κάθε νέο καλλιτέχνη) καθώς και του προσκεκλημένου καλλιτέχνη ανάμεσα στα έργα του (κατ’ ελάχιστον 10 λήψεις). 07-10 ΔΕΚ. 2018
Π.9.2. Ζ’. Π.9.2. Ζ’.  Των ομιλιών και των χαιρετισμών που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση της απονομής βραβείου Inspire 2018 (κατ΄ ελάχιστον 20 λήψεις). ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2019

 

 

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ.1. Ο Ανάδοχος θα έρθει σε επαφή με τους υπευθύνους επιμελητές, του Inspire Project 2018 και τον προσκεκλημένο καλλιτέχνη προκειμένου να ενημερωθεί για τα στάδια διεξαγωγής του έργου, τους χώρους, τις συνθήκες υλοποίησής του.

Δ.2. Η παράδοση του υλικού της βιντεοσκόπησης στην Αναθέτουσα Αρχή θα γίνει σε ψηφιακή μορφή και συγκεκριμένα σε mp4 ή avi.

Δ.3. Η παράδοση του υλικού της φωτογράφισης στην Αναθέτουσα Αρχή θα γίνει αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Οι φωτογραφίες θα είναι σε μορφή jpg με ελάχιστο αριθμό τα 5.000 pixels για τη μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας.

Δ.4.  Ο Ανάδοχος τόσο του υποέργου 9.1. όσο και του 9.2. θα πρέπει να είναι παρών καθημερινά για τουλάχιστον 2 ώρες κατά τις μέρες της υλοποίησης του εργαστηρίου καταγράφοντας διαφορετικές φάσεις των εργασιών του Inspire Project 2018 κατά τη διάρκεια της μέρας.

Δ.5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα πριν από το μοντάζ του τελικού βίντεο να ζητήσει από τον ανάδοχο του Π.9.1. συγκεκριμένους χρόνους εκπροσώπησης των γεγονότων που θα έχουν καταγραφεί κατά η διάρκεια του φεστιβάλ.

Δ.6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμά να ενημερώσει τον Ανάδοχο τόσο του υποέργου 9.1. όσο και 9.2. για την ακριβή ώρα και διάρκεια των δράσεων επιτέλεσης δύο μέρες πριν την υλοποίησή τους.

 

Ε.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών για το Έργο ΠΕ09 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του Inspire Project 2018 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών που έχουν την έδρα τους:

α. στην Ελλάδα

β. σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. σε άλλο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

δ. σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης τομέα.

 

Θα πρέπει οι συμμετέχοντες να διαθέτουν

Ε.1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης – ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ε.2. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ε.3. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, για την ίδια κατηγορία ενέργειας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από την αξιολόγηση της ίδιας κατηγορίας ενέργειας και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

 

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως διάρκεια υλοποίησης του υποέργου ΠΕ09 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του Inspire Project 2018, ορίζεται το διάστημα από την 30η Νοεμβρίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου του 2019.

 

Ζ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ζ.1. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα τμήμα ή για το σύνολο των τμημάτων του πακέτου εργασίας ΠΕ09 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του Inspire Project 2018.

Ζ.2. Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και προσκομίζουν μία υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου ότι πρόκειται να ανταποκριθεί στα ζητούμενα.

Ζ.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες πρόταση για χρονικό διάστημα εκατόν σαράντα (140) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης του έργου. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται.

Ζ.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Ζ.5. Επιπλέον εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ζ.6. H αποπληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ζ.7. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος.

 

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η.1.  Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.mmca.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Η.2. Η κατάθεση των προσφορών, υποχρεωτικά διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mmcart@mmca.org.gr ή ιδιοχείρως κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00, μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στη γραμματεία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154, 54636, (εντός ΔΕΘ-Helexpo).

Η.3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το πακέτο εργασίας Υποέργου «ΠΕ09 ΒΙΝΤΕο-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» του Inspire Project 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάσει της τιμής, είναι η 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η.4. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά τις 27-11-2018 και ώρα 14:00 θεωρούνται αυτοδικαίως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Κατερίνα Σύρογλου.

 

Η Πρόεδρος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ

Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ9.1 ΒΙΝΤΕΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σύμβαση ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΠΕ9 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

   
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
Π 9.1. ΒΙΝΤΕΟ
Π9.1. Α

 

Βιντεοσκόπηση των δράσεων του Inspire Project 2018 και ειδικότερα:

Π.9.1. Α. α. Της διεξαγωγής του εργαστηρίου στους χώρους του ΜΜΣΤ με πλάνα διάρκειας 3 λεπτών καθημερινά από τη συμμετοχική δημιουργική διαδικασία με τον προσκεκλημένο καλλιτέχνη καθώς και με στιγμές κατ’ ελάχιστον 1 λεπτού της ατομικής δημιουργίας του κάθε ενός από τους 20 νέους καλλιτέχνες.

141 λεπτά
Π.9.1. Α. β. Της διαδικασίας προετοιμασίας της έκθεσης νέων καλλιτεχνών κατά την 6η και 7η μέρα υλοποίησης του εργαστηρίου με πλάνα κατ’ ελάχιστον διάρκειας 2 λεπτών για κάθε καλλιτέχνη. 80 λεπτά
Π.9.1. Α. γ. Τις δράσεις παραστατικού και επιτελεστικού χαρακτήρα (performance, happenings) που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Inspire Project 2018 σε προγραμματισμένες στιγμές (κατ’ ελάχιστον μία performance  διάρκειας 10 λεπτών). Κατ’ ελάχιστον:

10 λεπτά

Π.9.1. Α. δ. : Ολόκληρες τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire 2018 καθώς και γενικά πλάνα του εκθεσιακού χώρου τα οποία θα καταγράφουν στο σύνολό τους τις εικαστικές δημιουργίες των 20 καλλιτεχνών καθώς και τα 28 έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη. Κατ’ αποκοπή
Π.9.1. Α. ε. Πλάνα της κεντρικής έκθεσης από κατ’ ελάχιστον τέσσερα διαφορετικά σημεία λήψης, τα οποία θα καταγράφουν στο σύνολό τους τις εικαστικές δημιουργίες των 20 καλλιτεχνών και τα 28 έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη. Κατ’ αποκοπή
 Π.9.1. Α. στ’. Ολόκληρες τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση της απονομής βραβείου Inspire 2018 (κατ΄ελάχιστον 3 ομιλητές x 10 λεπτά έκαστος) 30 λεπτά
Π9.1.Β.

 

 

Την παραγωγή βίντεο διάρκειας 20-30 λεπτών όπου κατόπιν μοντάζ και τεχνικής επεξεργασίας, θα τεκμηριώνονται συνοπτικά όλα τα στάδια υλοποίησης του Inspire Project 2018 όπως περιγράφονται αναλυτικά στο  Π.9.1. Α. Κατ΄αποκοπή    

 

                                                                                                     ΑΘΡΟΙΣΜΑ

                                                                                                      ΦΠΑ %

                                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης  ενδιαφέροντος και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

 

 

Για τον προσφέροντα

 

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΜΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ9.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Σύμβαση ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

ΠΕ9 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

   
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
Π 9.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Π 9.2.Α.

 

Φωτογράφιση των δράσεων του Inspire Project 2018 και ειδικότερα:

Π.9.2. Α. Της διεξαγωγής του εικαστικού εργαστηρίου στους χώρους του ΜΜΣΤ με κατ΄ ελάχιστον 10 λήψεις ημερησίως από τη συμμετοχική δημιουργική διαδικασία με τον προσκεκλημένο καλλιτέχνη καθώς και με στιγμές της ατομικής δημιουργίας των 20 νέων καλλιτεχνών (κατ΄ελάχιστον 3 φωτογραφίες ημερησίως).

490 λήψεις
Π.9.1. Β. Π.9.1. Β. Της διαδικασία της προετοιμασίας της έκθεσης νέων καλλιτεχνών κατά την 6η και 7η μέρα υλοποίησης του εργαστηρίου (κατ’ ελάχιστον 5 λήψεις από τον κάθε καλλιτέχνη την κάθε μέρα) 200 λήψεις    
Π.9.1. Γ. Π.9.1. Γ. Των δράσεων παραστατικού και επιτελεστικού χαρακτήρα (performance, happenings) που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Inspire Project 2018 σε προγραμματισμένες στιγμές (κατ΄ελάχιστον 20 λήψεις  από μία τουλάχιστον performance). 20 λήψεις (κατ΄ελάχιστον)    
Π.9.2. Δ.

 

Π.9.2. Δ.

Ø  Των ομιλιών και των χαιρετισμών που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση των εγκαινίων της έκθεσης του Inspire 2018 με 3-5 λήψεις κατ’ ελάχιστον για κάθε ομιλητή.

Ø  Των χώρων της έκθεσης με το κοινό των εγκαινίων (κατ΄ελάχιστον 10 λήψεις).

Ø  Αναμνηστικών λήψεων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη με τους 20 νέους καλλιτέχνες και το εμπλεκόμενο προσωπικό σε χαρακτηριστικά σημεία του εκθεσιακού χώρου κατά την εκδήλωση των εγκαινίων (κατ’ ελάχιστον 10 λήψεις).

 60 λήψεις    
Π.9.2. Ε. Π.9.2. Ε. Του συνόλου της έκθεσης σε οποιαδήποτε μέρα λειτουργίας από την επομένη των εγκαινίων της έκθεσης με κατ΄ελάχιστον 25 λήψεις οι οποίες θα καταγράφουν υποχρεωτικά και τα 48 έργα (δημιουργίες των 20 καλλιτεχνών & 28 έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη). 25 λήψεις    
Π.9.2. Στ’. Π.9.2. Στ’.  Των πορτρέτων των 20 νέων καλλιτεχνών μπροστά στο έργο τους από την επομένη των εγκαινίων της έκθεσης (κατ’ ελάχιστον 2 λήψεις για κάθε νέο καλλιτέχνη) καθώς και του προσκεκλημένου καλλιτέχνη ανάμεσα στα έργα του (κατ’ έλάχιστον 10 λήψεις). 50 λήψεις    
Π.9.2. Ζ’. Π.9.2. Ζ’.  Των ομιλιών και των χαιρετισμών που θα λάβουν χώρα στην  εκδήλωση της απονομής βραβείου Inspire 2018 (κατ΄ελάχιστον 20 λήψεις). 20 λήψεις    

 

 

 

 

                                                                                                     ΑΘΡΟΙΣΜΑ

                                                                                                      ΦΠΑ %

                                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης  ενδιαφέροντος και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

 

Για τον προσφέροντα

 

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)