Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕ06 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

Θεσσαλονίκη, 10.10.18

Αριθμ. Πρωτ. 16492

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΡΓΟ ΠΕ06 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» ΤΟΥ

INSPIRE PROJECT 2018

 

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 54636, Τ: 0030 2310240002, Τ+F: 0030 2310281567, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πακέτο Εργασίας ΠΕ06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ του έργου INSPIRE PROJECT  2018 που είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κωδικό MIS 5002287. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Inspire Project αποτελεί τη νέα έκδοση του πρότερου “Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης” το οποίο διοργανώθηκε για τρία συναπτά έτη (2012-2014) από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προκειμένου να προωθήσει τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής και προβολής του καλλιτεχνικού έργου μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Για το 2017 και μέχρι το 2019, η νέα διοργάνωση, με τίτλο Inspire Project”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           απευθύνεται και πάλι σε νέους καλλιτέχνες και κοινό, ενώ στοχεύει επιπλέον και στην επιβράβευση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εργασίας εισάγοντας το θεσμό του “Βραβείου Inspire”, το οποίο αποδίδεται σε έναν/μία καλλιτέχνη του οποίου/της οποίας η δουλειά, που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο εργαστηρίου ή residency ανά τον κόσμο, διακρίνεται για τη σύλληψη και την πρωτοτυπία της.

Το “Inspire Project 2018” αποτελεί τη δεύτερη (2η) διοργάνωση της νέας έκδοσης του προηγούμενου Inspire – Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το “Βραβείο Inspire” θα απονεμηθεί για δεύτερη φορά τον Οκτώβριο του 2018 σε καλλιτέχνη ο οποίος θα προέρχεται από μία εκ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Συνολικά, η πράξη «Inspire Project» υλοποιείται σύμφωνα με διαδικασίες σύμβασης.

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  3. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ. 265/Α/23,12,2014)
  4. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
  5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
  6. Την με αριθμό 6900/10.10.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς ένταξη της πράξης «INSPIRE PROJECT» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002287
  7. Την με αριθμό πρωτ. 157798/774, 3.5.2017  Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 0081
  8. Την με αριθμ. 201/10.08.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΠΕ06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€).

το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, απευθύνει πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την ανάθεση του Έργου «ΠΕ06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» για την πράξη Inspire Project 2018 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. H δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα ανοιχτή πρόσκληση αφορά στη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης «ΠΕ06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» για την υλοποίηση του έργου «Inspire – Project 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία», με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  και με κωδικό MIS 5002287.

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι για 20 νέους καλλιτέχνες του Inspire Project 2018 θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως τις 06 Δεκεμβρίου 2018.  Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των εργαστηρίων και τα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, στις 07 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019.

Kατά το διάστημα της υλοποίησης της έκθεσης πρόκειται να απονεμηθεί και βραβείο Inspire για το Inspire Project 2018.

Το εργαστήριο, οι εκθέσεις και η βράβευση πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η υλοποίηση του Inspire Project 2018 θα δημιουργήσει θεματικές συνδέσεις και συσχετισμούς με τη μεγάλη περιοδική έκθεση-αφιέρωμα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον πρώτο δωρητή του ΜΜΣΤ, ευεργέτη-μαικήνα του Αλέξανδρο Ιόλα, η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη το διάστημα υλοποίησης του Inspire Project 2018.

Το αντικείμενο του πακέτου εργασίας ΠΕ06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ χωρίζεται ανά τμήμα σε:

ΠΕ 6.1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ του INSPIRE PROJECT 2018 η οποία περιλαμβάνει:

6.1.α. Την πραγματοποίηση κατασκευαστικών εργασιών για τη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων για την κεντρική έκθεση του Inspire Project συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, συντήρησης και βαφής με λευκό χρώμα των εκθεσιακών χώρων 800 τ.μ. στο ισόγειο των εγκαταστάσεων του μουσείου.

6.1.β. Την ανάρτηση και το φωτισμό των 28 επιτοίχιων φωτογραφικών έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη για το Inspire Project 2018.

6.1.γ. Την ανάρτηση και εκθεσιακή παρουσίαση των έργων που θα προκύψουν από τους 20 νέους καλλιτέχνες που πρόκειται να συμμετάσχουν στο Inspire Project 2018 και τη συνεργασία μαζί τους για την επίλυση ζητημάτων τεχνικής φύσης που αφορούν στην ανάρτηση, εγκατάσταση, τοποθέτηση και φωτισμό των έργων τους στο χώρο, όπως εκείνοι θα καθορίσουν ως ειδικές συνθήκες παρουσίασης των έργων τους.

ΠΕ 6.2. ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ του INSPIRE PROJECT 2018: Περιλαμβάνει

6.2.α. Την αποκαθήλωση των 28 επιλεγμένων έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη για το Inspire Project 2018

6.2.β. Tην αποκαθήλωση των έργων των 20 νέων καλλιτεχνών που θα συμμετείχαν στο Inspire Project 2018.

6.2. γ. Την αποκατάσταση, συντήρηση και βαφή με λευκό χρώμα των εκθεσιακών χώρων 800 τ.μ μετά την αποκαθήλωση των έργων και των εγκαταστάσεων που θα έχουν διαμορφωθεί για το Inspire Project 2018.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΕ06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

6.1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ του Inspire Project 2018
Τμήμα Περιγραφή Ποσότητα Ημερομηνία
Π 6.1. α Πραγματοποίηση κατασκευαστικών εργασιών για διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων για την κεντρική έκθεση του Inspire Project συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, συντήρησης και βαφής με λευκό χρώμα των εκθεσιακών χώρων 800 τ.μ. στο ισόγειο των εγκαταστάσεων του μουσείου.  

 

800 τ.μ. βαφή

27.11.2018 έως 30.11.2018
Π 6.1. β Ανάρτηση και φωτισμός των 28 επιτοίχιων φωτογραφικών έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη για το Inspire Project 2018. 28   επιτοίχια έργα 30.11.2018 έως 02.12.2018
Π 6.1. γ Ανάρτηση και εκθεσιακή παρουσίαση των έργων που θα προκύψουν από τους 20 νέους καλλιτέχνες που πρόκειται να συμμετάσχουν στο Inspire Project 2018 και συνεργασία μαζί τους για την επίλυση ζητημάτων τεχνικής φύσης που αφορούν στην ανάρτηση, εγκατάσταση, τοποθέτηση και φωτισμό των έργων τους στο χώρο, όπως εκείνοι θα καθορίσουν ως ειδικές συνθήκες παρουσίασης των έργων τους.  

 

20 εικαστικά έργα

 

 

02.12.2018 έως 07.12.2018

6.2. ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ του Inspire Project 2018
Τμήμα Περιγραφή Ποσότητα Ημερομηνία
Π 6.2. α Αποκαθήλωση των έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη από την κεντρική έκθεση του Inspire Project 2018 28 φωτογραφικά έργα 25.02.2018 έως 26.02.2018
Π 6.2. β Αποκαθήλωση των έργων των 20 νέων καλλιτεχνών του Inspire Project 2018 20 εικαστικά έργα 26.02.2018 έως 28.02.2018
Π 6.2. γ Αποκατάσταση, συντήρηση και βαφή με λευκό χρώμα των εκθεσιακών χώρων 800 τ.μ μετά την αποκαθήλωση των έργων και των εγκαταστάσεων που θα έχουν διαμορφωθεί για το Inspire Project 2018. 800 τ.μ. βαφή 26.02.2018 έως 28.02.2018

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γ.1. Ο ανάδοχος θα έρθει σε επικοινωνία με το προσωπικό, τους επιμελητές και τον προσκεκλημένο καλλιτέχνη  με σκοπό την ανάρτηση των έργων του βάσει του σχεδιασμού της κεντρικής έκθεσης του Inspire Project 2018 του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Γ.2. Τα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη είναι στο σύνολο 28 φωτογραφίες επικολλημένες σε dibond χωρίς κορνίζα και γυαλί. Μικρότερη διάσταση αυτών είναι 61 x 84 cm, ενώ η μεγαλύτερη είναι 111,8 x 168 cm, ενώ τρία (3) από τα έργα έχουν διαστάσεις 91,4 x 193 cm.

Γ.3. Τα 20 έργα που θα προκύψουν από το εργαστήριο των νέων καλλιτεχνών δύνανται να αξιοποιούν όλο το φάσμα των μέσων έκφρασης της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας (έργα μεικτής τεχνικής, εγκαταστάσεις, φωτογραφίες, πολυμέσα, video art κ.λ.π. αλλά και συνδυασμοί αυτών). Οι προδιαγραφές της ανάρτησής τους είναι δυνατό να περιλαμβάνει αναρτήσεις από την οροφή του μουσείου, στερεώσεις παντός τύπου, καρφώματα και

Γ.4. Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με τους 20 νέους καλλιτέχνες για την εκθεσιακή παρουσίαση των νέων έργων που θα τοποθετηθούν στην έκθεση με σκοπό την επίλυση ζητημάτων τεχνικής φύσης που προκύπτουν από τη δημιουργία, την εγκατάσταση και την παραγωγή των νέων έργων, όπως αλλαγές όπως θα καθορίσουν οι 20 νέοι καλλιτέχνες ως ειδικές συνθήκες παρουσίασης των έργων τους.

Γ.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τον φωτισμό των 48 έργων της τελικής έκθεσης

και την ικανοποίηση τυχόν επί μέρους παραμέτρων ηλεκτροφωτισμού που προκύπτουν από τη φύση των έργων των 20 νέων καλλιτεχνών.

Γ.6. Μετά τη λήξη της έκθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαθηλώσει, να συντηρήσει και να επαναφέρει τις εκθεσιακές επιφάνειες στην πρότερη κατάσταση, επιδιορθώνοντας και στοκάροντας τυχόν πληγές και τις βάφοντας τις εκθεσιακές επιφάνειες 800 τ.μ. με λευκό χρώμα.

 

Δ.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών για το Έργο ΠΕ06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ του Inspire Project 2018 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών που έχουν την έδρα τους:

α. στην Ελλάδα

β. σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. σε άλλο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

δ. σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης τομέα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δ.1. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία στην παραγωγή εικαστικών εκθέσεων.

Δ.2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης – ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Δ.3. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Δ.4. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, για την ίδια κατηγορία ενέργειας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από την αξιολόγηση της ίδιας κατηγορίας ενέργειας και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως διάρκεια υλοποίησης του έργου ΠΕ06 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ του Inspire Project 2018, ορίζεται το διάστημα από την 27η Νοεμβρίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

 

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στ.1. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων του πακέτου εργασίας ΠΕ6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ του Inspire Project 2018.

Στ.2. Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και προσκομίζουν μία υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου ότι πρόκειται να ανταποκριθεί στα ζητούμενα.

Στ.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες πρόταση για χρονικό διάστημα εκατόν σαράντα (140) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης του έργου. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται.

Στ.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Στ.5. Επιπλέον εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Στ.6. H αποπληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Στ.7. Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος.

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Ζ.1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ζ.2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή αναλυτικό προφίλ του φορέα (για τα νομικά πρόσωπα) από τα οποία να προκύπτει η προηγούμενη εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Ζ.3. Οικονομική προσφορά. Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ζ.1.  Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.mmca.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Ζ.2. Η κατάθεση των προσφορών, υποχρεωτικά διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mmcart@mmca.org.gr ή ιδιοχείρως κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00, μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στη γραμματεία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154, 54636, (εντός ΔΕΘ-Helexpo).

Ζ.3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το πακέτο εργασίας Υποέργου 06 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ του Inspire Project 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς βάσει της τιμής, είναι η 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ζ.4. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά τις 27-11-2018 και ώρα 14:00 θεωρούνται αυτοδικαίως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Κατερίνα Σύρογλου.

 

 

Η Πρόεδρος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ

Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2018

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σύμβαση Παραγωγής εκθέσεων στα πλαίσια του Inspire Project 2018

Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ
1 Π 6.1. α. Πραγματοποίηση κατασκευαστικών εργασιών για διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων για την κεντρική έκθεση του Inspire Project συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, συντήρησης και βαφής με λευκό χρώμα των εκθεσιακών χώρων 800 τ.μ. στο ισόγειο των εγκαταστάσεων του μουσείου.  

 

800 τ.μ.

2 Π 6.1. β. Ανάρτηση και φωτισμός των 28 επιτοίχιων φωτογραφικών έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη για το Inspire Project 2018.  

28 φωτογραφικά έργα

3 Π 6.1. γ. Ανάρτηση και εκθεσιακή παρουσίαση των έργων που θα προκύψουν από τους 20 νέους καλλιτέχνες που πρόκειται να συμμετάσχουν στο Inspire Project 2018 και συνεργασία μαζί τους για την επίλυση ζητημάτων τεχνικής φύσης που αφορούν στην ανάρτηση, εγκατάσταση, τοποθέτηση και φωτισμό των έργων τους στο χώρο, όπως εκείνοι θα καθορίσουν ως ειδικές συνθήκες παρουσίασης των έργων τους.  

 

20 εικαστικά έργα

 

4 Π 6.2. α. Αποκαθήλωση των έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη από την κεντρική έκθεση του Inspire Project 2018 28 φωτογραφικά έργα
5 Π 6.2. β. Αποκαθήλωση των έργων των νέων καλλιτεχνών του Inspire Project 2018. 20 εικαστικά έργα
6 Π 6.2. γ. Αποκατάσταση, συντήρηση και βαφή με λευκό χρώμα των εκθεσιακών χώρων 800 τ.μ μετά την αποκαθήλωση των έργων και των εγκαταστάσεων που θα έχουν διαμορφωθεί για το Inspire Project 2018. 800 τ.μ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

 

Για τον προσφέροντα

 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)